Witam jestem Katarzyna Gąsienica-Kidoń, przewod­nik tatrzański z Zakopanego.

kasia_320x240_gierlach

Zapew­niam usłu­gi prze­wod­nic­kie we wszel­kich for­mach aktyw­no­ści gór­skiej. Od wycie­czek szkol­nych poczy­na­jąc, przez indy­wi­du­alne usłu­gi tury­styczne po zaawan­so­wane tater­nic­two. Dzia­łam przez cały rok, zima i lato, w śnie­gu i desz­czu, lecz pre­fe­ruję nie­bie­skie nie­bo i Słoń­ce nad gło­wą. 🙂