Cennik

Cen­nik usług prze­wod­nic­kich.

RODZAJ WYCIECZKI

CZAS TRWANIA

MAKSYMALNA ILOŚĆ OSÓB

CENA

ZAKOPANE I PODTATRZE

do 4h

50 os.

300,00 Pln

ZAKOPANE I PODTATRZE

4–8h

50 os.

500,00 Pln

WYCIECZKI DOLINNE — do pozio­mu schro­nisk, z wyjąt­kiem Hali Gąsie­ni­co­wej i Doli­ny Pię­ciu Sta­wów Pol­skich.

5–6h

50 os.

400,00 Pln

ŁATWE WYCIECZKI GÓRSKIE ‑np. Grześ, Kaspro­wy Wierch, tra­sy zna­ko­wa­ne do Magi­stra­li Tatrzań­skiej, Magi­stra­la.

6–8h

35 os.

450,00 Pln

WYCIECZKI GÓRSKIE — np. Czer­wo­ne Wier­chy, Woło­wiec, Gie­wont, łatwiej­sze szczy­ty i prze­łę­cze Tatr Sło­wac­kich.

8–10h

25 os.

550,00 Pln

WYCIECZKI WYSOKOGÓRSKIE ZNAKOWANE — np. Gra­na­ty, Koście­lec, Świ­ni­ca, Rysy z Mor­skie­go Oka, Szpi­gla­so­wy Wierch, trud­niej­sze szczy­ty i prze­łę­cze Tatr Sło­wac­kich.

Ok. 10 h

10 os.

600,00 Pln


UWAGI:

Prze­wod­nik może ogra­ni­czyć ilość osób bio­rą­cych udział w wyciecz­ce i/lub pod­wyż­szyć swo­je wyna­gro­dze­nie w zależ­no­ści od tra­sy i panu­ją­cych warun­ków pogo­do­wych.

Doda­tek za pro­wa­dze­nie wyciecz­ki w języ­ku obcym wyno­si 100,00 PLN

Warun­ki rezy­gna­cji z zamó­wie­nia: do 7 dni przed reali­za­cją – bez­płat­nie, do 24h przed reali­za­cją – 50% war­to­ści zamó­wie­nia, w dzień reali­za­cji zamó­wie­nia – 100 % war­to­ści zamó­wie­nia.

Dla grup szkol­nych zniż­ki. Rezer­wa­cja wyciecz­ki jest gwa­ran­to­wa­na po wpła­ce­niu uzgod­nio­nej zalicz­ki. Kosz­ty bile­tów (muzea, par­ki naro­do­we, kolej­ki )pokry­wa zama­wia­ją­cy.