Wycieczka

Wsta­je­my sto­sow­nie do wyzna­czo­ne­go szla­ku tj. odpo­wied­nio wcze­śnie. Sprzęt wyciecz­ko­wy zarzu­ca­my na ple­cy, pamię­ta­jąc o odpo­wied­niej ilo­ści pły­nu, wie­dząc o tym, że woda w poto­kach rejo­nu Mor­skie­go Oka, Pię­ciu Sta­wów i Hali Gąsie­ni­co­wej jest pod wzglę­dem mine­ra­lo­gicz­nym nie naj­lep­sza i nie będzie ona dobrze gasi­ła pra­gnie­nia. Wkła­da­my do ple­ca­ka 2x1.5l/dorosłą osobę/upalny dzień, DOBREJ wody mine­ral­nej (Kry­ni­czan­ka, Muszy­nian­ka i Piw­ni­czan­ka).

W celu utrzy­ma­nia nie­zbęd­nych sił, porusz­my się z taką pręd­ko­ścią byśmy mogli swo­bod­nie roz­ma­wiać. Pamię­taj­my o uzu­peł­nia­niu pły­nów mały­mi por­cja­mi już po 30 min od roz­po­czę­cia wyciecz­ki.

W górach poru­sza­my się zwar­tą gru­pą, mamy dzie­ci cały czas pod kon­tro­lą i NIKT i NIGDY pod żad­nym pozo­rem nie jest pozo­sta­wio­ny sam sobie. Oso­bom potrze­bu­ją­cym pomo­cy nale­ży jej udzie­lić natych­miast, gdy sytu­acja tego wyma­ga wezwać ratow­ni­ków TOPR, 601–100-300 lub 182–063-444. W tere­nie wyso­ko­gór­skim nie­do­pusz­czal­nym jest by tury­ści potrą­ca­li i zrzu­ca­li kamie­nie, mogą one cięż­ko pora­nić oso­by będą­ce niżej. Góry potra­fią być bar­dzo groź­ne, jeże­li z jakich­kol­wiek powo­dów mamy wąt­pli­wo­ści co do sen­su kon­ty­nu­owa­nia wyciecz­ki, roz­trop­nym posu­nię­ciem będzie zawró­ce­nie.

Po pięk­nym dniu i uda­nej wyciecz­ce, wra­ca­my do domu i sta­raj­my się szyb­ko zre­ge­ne­ro­wać siły, odpo­wied­nio się odży­wia­jąc oraz korzy­sta­jąc z zaple­cza spor­to­we­go Zako­pa­ne­go.