Wyposażenie turysty tatrzańskiego.

Dobre i wygod­ne buty(bez obca­sa), dwie pary skar­pe­tek na sto­pach w tym jed­ne cien­kie a dru­gie grub­sze (zapo­bie­ga obtar­ciom), latar­ka, okry­cie wierzch­nie typu prze­ciw­desz­czo­we­go oraz  polar lub swe­ter z dobrej weł­ny i obo­wiąz­ko­wo, czap­ka i ręka­wicz­ki. Odpo­wied­nia ilość pły­nów i poży­wie­nia, mapa lub prze­wod­nik oraz tele­fon. Prze­wod­ni­cy, ratow­ni­cy TOPR i tater­ni­cy pole­ca­ją skła­da­ne kij­ki, któ­re na podej­ściu poma­ga­ją a w zej­ściach pod­no­szą bez­pie­czeń­stwo.

UWAGA! Roz­sąd­ne oso­by korzy­sta­ją­ce z uro­ków Tatr Sło­wac­kich  wyku­pu­ją ubez­pie­cze­nie od kosz­tów akcji ratow­ni­czej i kosz­tów lecze­nia. W Pol­sce jest to bez­płat­ne dzię­ki TOPR.